قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.5.2 فصل - اول کلیات ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است...

قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3 - هر ق...

وکیل فروش ملک مشاع در دماوند دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز ملک اخذشده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد طبق ماده ۵۸۹ ق.م هر شریک می­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند ...

وکیل خلع ید و تخلیه در دماوند تخلیه ید چیست؟ دعوای خلع ید ( تخلیه ید ) خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و … از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند.  به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین ،آپارتمان و … ) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف)م...

وکیل تخلیه املاک مسکونی در دماوند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و ...